Основни разходни пера по програмата за реформи

Подсистема Бюджетни статии Земеделие Административни разходи по развитието на електронен регистър, поддържащ информация за обработваемите земи и напоителната инфраструктура. Таргетирани кредити за разходи, свързани с участие по процедурата по комасация Информационна кампания за поощряване арендуването на земи Начална инвестиция за създаване на функционираща Поземлена Банка към ДФ Земеделие Административни разходи за събиране и систематизиране на […]

Основни разходни пера по програмата за реформи

Подсистема Бюджетни статии Училищно образование Изграждане на система за външно оценяване и ефективна вътрешна система за оценяване качеството на образование Разходи по намаляване броя на училищата и оптимизация на училищната мрежа Разходи за модернизиране на учебните програми и процеси на обучение Инвестиции в ИКТ Инвестиции в програми за повишаване квалификацията на преподавателите Инвестиции в електронна […]

Имунитет на народните представители, на магистратите и на членовете на Конституционния съд

  1. Имунитет на народните представители Правната уредба на института на народните представители в България се съдържа в Конституцията на Република България (КРБ). Разпоредбата на чл. 69 от КРБ гласи: „Народните представители не носят наказателна отговорност за изказаните от тях мнения и за гласуванията си в Народното събрание.” Тази конституционна норма гарантира на народните представители […]

Основни разходни пера по програмата за реформи

  Подсистема Бюджетни статии Пенсионно-осигурителна система Преминаване към капиталонатрупваща пенсионна система Социални помощи и заетост Финансови стимули за регионални програми за заетост Идентифициране на специфичните проблеми със заетостта на регионално ниво Прогнозиране търсенето на работна сила в средносрочен и дългосрочен план  по региони Подобряване квалификацията на служителите в Агенцията по заетостта Увеличение на размерите на […]

Основни разходни пера по програмата за реформи

  Подсистема Бюджетни статии Спешна помощ Разходи за подобряване на материалната база, закупуване на оборудване – линейки, хеликоптери, реновиране на центрове за спешна помощ Профилактика и превенция Провеждане на информационни кампании за превенция от заболявания Безплатни профилактични прегледи Оптимизация на болничната помощ Въвеждане на електронна система на здравеопазване и разделяне на пациентите по групи Разходи […]

Въвеждане и поддръжка на единна информационна система на всички съдилища в България

Въвеждане и поддръжка на единна информационна система на всички съдилища в България Очаквани разходи по провеждане на реформата лв. 2,730,236.00 Разходи за придобиване на хардуер лв.                     1,710,546.00 Брой сървъри бр.                                    3.00 Цена на сървър лв.                        241,920.00 Мрежови разходи за сървър лв.                          40,262.00 Обем за съхранение на сървър лв.                        288,000.00 Разходи […]

Основни разходни пера по програмата за реформи

  Подсистема Бюджетни статии Обща постановка на реформата Административни разходи по въвеждането и поддръжката на единна електронна информационна система на всички съдилища в страната. Реализиране на „Концепцията за електронно правосъдие” на МП. Административни разходи по въвеждане на задължително аудиозаписване на съдебните заседания. Изграждане на централизиран криминологичен център/лаборатория. Съдебни разходи за използване на експертизи, изготвени от […]

Настоящ бюджет за системата

  Настоящ бюджет за системата Планираните средства за програмите и дейностите в областта на икономическите дейности за 2013 г. възлизат на 4 502,7 млн.лв. (5,5% от БВП) или 15,1% от общите разходи по републиканския бюджет. Освен това, част от средствата, предвидени за текущи разходи за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез бюджетите на общините, които […]

Настоящ бюджет за системата

  Планираните средства за програмите и дейностите в областта на образованието за 2013 г. възлизат на 2 919,9 млн.лв. (3,6% от БВП) или 9,5% от общите разходи по Републиканския бюджет. Освен това,част от средствата, предвидени за текущи разходи за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез бюджетите на общините, които са в размер на 1 352,4 […]

Настоящ бюджет за системата

  Планираните средства за програмите и дейностите в областта на социалното осигуряване, подпомагане и грижи за 2013 г. възлизат на 10 907,7 млн.лв. (13,3% от БВП) или 36,5% от общите разходи по Републиканския бюджет. Освен това, част от средствата, предвидените за текущи разходи за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез бюджетите на общините, които са […]